ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา​2563
17 ก.ย. 63 ถึง 18 ก.ย. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2563​
โรงเรียนวัดลาดกระบัง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์