ภาพกิจกรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2563
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา รร.วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินฯ ประกอบด้วย 1) ผอ.ดร.ยุภาวรรณ โมรัฐเถียร ผู้อำนวยการศึกษา โรงเรียนสวัสดีวิทยา 2) ผอ.ปานจิต เอี่ยมเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 3) ผอ.พรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ประกอบด้วย 1) ผอ.จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลานบุญ 2) ผอ.ชัษณุชา กันอัคคี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดสังฆราชา 3) ผอ.กชมน ยอดประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดบำรุงรื่น 4) ผอ.ดร.สมชาย ทองหมู่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวิจิตรวิทยา 5) ผอ.วีระพงศ์ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดภาษี 6) รอง ผอ.ธีระศักดิ์ กลางนอก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลานบุญ
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,19:23   อ่าน 11 ครั้ง