ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเปล่ง ปุยโรจน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.๒๕๔๙ - ๑๓ มี.ค.๒๔๗๑
ชื่อ-นามสกุล : นายผัน สุกใส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๔ มี.ค.๒๔๗๑ – ๓๑ พ.ค.๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ศรีน้อย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ เม.ย.๒๕๐๖-๕ ต.ค.๒๕๒๔
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หมั่นหาผล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๖ ต.ค. ๒๕๒๔-๑๑ พ.ย.๒๕๒๕
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ มัณยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ พ.ย. ๒๕๒๕-๕ พ.ย.๒๕๔๐
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ทองสุพรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ ธ.ค.๒๕๔๐-๓๐ ก.ย.๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นางพนิดา เทศแย้ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ต.ค.๒๕๔๒-๖ ธ.ค.๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ บุรีเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ ม.ค.๒๕๔๔-๓๐ ก.ย.๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นางศุขนิตย์ กิจกัญจนาสน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ ต.ค.๒๕๔๔-๓๐ ต.ค.๒๕๕๐
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรัช เภาเพิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ พ.ย.๒๕๕๐-๓๐ ก.ย.๒๕๕๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ สมันกสิวิทย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ต.ค.๒๕๕๔-๓๐ ก.ย.๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรณิชา ชาตะพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ต.ค. ๒๕๕๗ – 2 ต.ค. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางกาวืน เครื่อมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ตุลาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายพรหมพิมาน ไชยหงษ์คำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พฤศจิกายน​2563​ – 24 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมพ์ชยา ธนโชติชุติวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 ตุลาคม 2565-ปัจจุบัน