ครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

นางสาวภรณ์พิชชา รสชุ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล 1-2

นางสาวบุปผา ไชยเสนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรุ่งนภา อากิม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวซอสามสาย ณ นคร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

นางสาวศศิประภา สิงห์ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวมวงมาศ สมบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3