ครูสายชั้นอนุบาล 1-2

นางรุ่งนภา อากิม
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นอนุบาล 1-2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0868318822
อีเมล์ : aoy_luv_kong4ever@hotmail.com

นางสาวบุปผา ไชยเสนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0909826403

นางสาวภรณ์พิชชา รสชุ่ม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0948952251
อีเมล์ : pornphitcha.roschum@gmail.com

นางสาวศศิประภา สิงห์ศิริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0638312333
อีเมล์ : nobiew@hotmail.com

นางสาวมวงมาศ สมบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 0821304795
อีเมล์ : itim2531@hotmail.com

นางสุพรรณ เจตบุตร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/1

นางสาวเกณิกา ผาตินาวิน
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/2

นางวารุณี ดุษดีพันธ์
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1/3

นางสาววรารัตน์ กิจเจริญ
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/1

นางวัชรีภรณ์ แสนจร
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2/2