ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางกนกภรณ์ อิ่มกระมล
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางพัชราภรณ์ ปราบริปู
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนันท์ จุลเสรีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวไข่มุก บุตรงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0913367559
อีเมล์ : toom.khaimook11@hotmail.com

นางสาวสุนิษา พิพัฒสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : som-o_ok@outlook.com

นายมารุต คล่องแคล่ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0944855453
อีเมล์ : marut_klongkleaw@hotmail.com

นางสาวเจษฎาพร โยธี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2