ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นายมารุต คล่องแคล่ว
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพัชราภรณ์ ปราบริปู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุนันท์ จุลเสรีวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริลักษณ์ สมสนุก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวฑิฆัมพร เผือกแสงทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชฎาพร ศิลวัลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุนิษา พิพัฒสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเจษฎาพร โยธี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววันวิสา ทานิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสิริพร เอียดแก้ว
ครู คศ.3