ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ว่าที่ ร.ต.กัญจาพัฒน์ เกิดพุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพฤฒิ ชาญพนา
ครู คศ.2

นางกนกภรณ์ อิ่มกระมล
ครู คศ.1