ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

นางสิริพร เอียดแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ ร.ต.กัญจาพัฒน์ เกิดพุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพฤฒิ ชาญพนา
ครูชำนาญการ