ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายศราวุธ วิเศษแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

พุทธพร มอญขาม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : puttaporn031@gmail.com

นายปัณณวัฒน์ ช่วยชู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 080-477-9974
อีเมล์ : kunkruklong@gmail.com

นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : rcs196377@gmail.com

นางสาวอนุพร จันทราษา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกานต์มณี ศรีปัตเนตร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาพร ถุงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 088-4828259
อีเมล์ : paew_paew2535@hotmail.co.th

นายสราวุธ สุภาพ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0899843954​
อีเมล์ : Su.ra.wuts2556@gmail.com​

นายปิยศักดิ์ชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการ

นางสาวชนาภา ศิริเขตร์
ครูชำนาญการ
อีเมล์ : sweetcandy.june3436@gmail.com

นางสาวกานต์พิชชา อุดมมงคลกิจ
ครู คศ.1
อีเมล์ : Kanpitcha.ud@gmail.com