ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นางสาวชนาภา ศิริเขตร์
ครู คศ.2 (ครูประจำชั้น ป.6/3)
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

พุทธพร มอญขาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอนุพร จันทราษา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางรัตนา ไชยตรี สตีเวนส์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกานต์พิชชา อุดมมงคลกิจ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกานต์มณี ศรีปัตเนตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวสุภาพร ถุงแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2