ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายสราวุธ สุภาพ
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0899843954​
อีเมล์ : Su.ra.wuts2556@gmail.com​

นางสาวอนุพร จันทราษา
ครูชำนาญการ

นายศราวุธ วิเศษแก้ว
ครูชำนาญการ

นายปิยศักดิ์ชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการ

นางสาวกานต์พิชชา อุดมมงคลกิจ
ครู คศ.1
อีเมล์ : Kanpitcha.ud@gmail.com