ครูพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

นายเอกพันธ์ โยธะการี
ครูชำนาญการ

นายสราวุธ สุภาพ
ครู คศ.2

นายศราวุธ วิเศษแก้ว
ครู คศ.2

นายปิยศักดิ์ชัย จันทร์ดี
ครู คศ.2

นายจักรกฤษ เนตรยอง
ครูผู้ช่วย

นางสุดารัตน์ คำบุญเรือง
ครู คศ.2