ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นางสาวเนาวรัตน์ จันทมาลี
ครู คศ.2 (ครูประจำชั้น ม.2/1)
หัวหน้าครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายปัณณวัฒน์ ช่วยชู
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมจิตร ทองดา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกาญจน์ศิษฏ์ ผูกเพทาย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเจริญขวัญ โคระชาติ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายณัฎฐพล ขาวเอี่ยม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

พนาทอง คงอยู่
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตติกา รวดเร็ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายศักดิ์ชัย อ่ำโต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวพิชญา แก้ววันทา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวศศิธร มาลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปุณิกา โฉมวันดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมยศ วงค์เขียน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพิชชานันท์ พชรสุทธวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3