ครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

นายสมยศ วงค์เขียน
ครูชำนาญการ
หัวหน้าครูสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0896889293
อีเมล์ : somyot1321@gmail.com

นางสาวรัตติกา รวดเร็ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -

นางสาวสมจิตร ทองดา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0894463503
อีเมล์ : stongdatongda@gmail.com

พนาทอง คงอยู่
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวชฎาพร ศิลวัลย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : chadapornyao@gmail.com

นายกาญจน์ศิษฏ์ ผูกเพทาย
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0947695761
อีเมล์ : Kongtuad@hotmail.com

นางสาวเนาวรัตน์ จันทมาลี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0955587791
อีเมล์ : ืmamcatty16@gmail.com

นายศักดิ์ชัย อ่ำโต
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0840839462

นางสาวสุนิษา พิพัฒสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
อีเมล์ : som-o_ok@outlook.com

นายพิเชษฐ์ ชัยประพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเจริญขวัญ โคระชาติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0870633601
อีเมล์ : tuktaytik1186@gmail.com

นายณัฎฐพล ขาวเอี่ยม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0931395165
อีเมล์ : nuttapon.k17@gmail.com