คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางประเสริฐ ชัยนิยม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสภาพ ดอกไม้
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจตุโชติ สมานฉันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางระเบียบ ชมภูศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร โชติบรรยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูธรรมธรกิตติ อาภากโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชวลิต หมั่นหาผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : รศ.สมศักดิ์ ปรียวนิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพูนศรี ชื่นชม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ มัณยานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท จันทรโชติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนันท์ พัฒนมงคล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยา ทองเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ